Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Zarzycach Wielkich

Strona główna
MOŻESZ WIĘCEJ- rekrutacja Harmonogram zajęć w ramach projektu Możesz więcej Nagłówek HARMONOGRAM ZAJĘĆ Aneks do harmonogramu zajęć Aneks nr 2 do harmonogramu - od 12.04.2010 HARMONOGRAM ZAJĘĆ –aktualny od 3 stycznia do 1 kwietnia 2011 Zajęcia wyrównawcze w klasach I-III- prowadząca Beata Z. Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze w kl. I-III- prowadząca Marta Ż Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego w klasach IV-VI: ortograffiti Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne rozwijające kompetencje kluczowe artystyczne: koło plastyczne w klasach IV-VI Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne rozwijające - koło języka angielskiego Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne rozwijające- koło muzyczne Zajęcia psychologiczno-pedagogiczne Sprawozdanie końcowe Harmonogram zajęć "Możesz więcej" Wyniki rekrutacji "Możesz więcej" Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym z ryzyka dysleksji Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych Zajęcia dla dzieci z zaburzeniami mowy Zajęcia rozwijające poprzez szachy zainteresowania matematyczno-przyrodnicze Zajęcia rozwijające zainteresowaniaartystyczne Zajęcia z psychologiem Zajęcia z pedagogiem

Możesz więcej

Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne rozwijające kompetencje kluczowe artystyczne: koło plastyczne w klasach IV-VI

  Program koła plastycznego w klasach IV-VI, prowadzonego jako dodatkowe zajęcia pozalekcyjne rozwijające kompetencje kluczowe artystyczne, został opracowany z myślą o potrzebie kształtowania u dzieci twórczych postaw, skłonnych do podejmowania prób nowatorskiego oraz niekonwencjonalnego rozwiazywania problemów.Zajecia plastyczne mają też wzmacniać poczucie własnej wartości, kształtować zdrową emocjonalność i więzi społeczne.

  Cele  ogólne zajęć to:

-pobudzanie wszechstronnego rozwoju uczniów, a w szczególności: robudzanie twórczej postawy wobec siebie i świata, rozwijanie ogólnej i plastycznej wrażliwości dziecka, refleksyjności patrzenia, zainteresowań i zamiłowań plastycznych,

-wyposażenie uczniów w podstawowe umiejętności plastyczne,

-wpływanie przez sztukę na obyczaje i kulturę uczniów oraz atmosferę szkolną.

  Treści kształcenia, procedury osiągania celów i techniki plastyczne zostały dostosowane do wieku dzieci oraz możliwości jakie przewiduje projekt "Od bariery po sukces".

  Każdy uczęszczający na zajęcia koła ma prawo do własnej twórczej inwencji.Oceniane będzie zaangażowanie w podejmowane działanie, w myśl zaproponowanej na pierwszych zajęciach zasadzie: Nie wszyscy możemy wszystko, ale każdy może próbować.

  Diagnozą bieżącą będą efekty osiągane w konkursach plastycznych, uczestnictwo w konkursie "Szopek Krakowskich" w 2010roku, a także wystawki prac na terenie szkoły oraz prezentowanie wybranych prac na stronie internetowej, gdzie zamieszczane są także zdjęcia obrazujące działania podejmowane przez uczestników zajęć /patrz: Album na stronie szkoły/.

  Program realizowany jest raz w tygodniu w wymiarze 2 godzin /soboty/. W zajęciach, od stycznia 2010 roku uczestniczy 10 dzieci z klas IV-VI. Zajęcia prowadzi Jadwiga Janocik.

 

Sprawozdanie z realizacji dodatkowych zajęć pozalekcyjnych rozwijających kompetencje kluczowe artystyczne:

koło plastyczne w kl.IV-VI prowadzonych przez Jadwigę Janocik

w Szkole Podstawowej w Zarzycach Wielkich

za okres od stycznia do czerwca 2010 r.

 

w ramach Projektu „Od bariery po sukces” w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie  9.1.2. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez Gminę Kalwaria Zebrzydowska.

 

        Liczba uczestników

Godziny zaplanowane
od stycznia 2010

do czerwca 2011

Godziny zrealizowane

od stycznia

 do czerwca 2010r

Godziny do zrealizowania

od października 2010r.

do czerwca 2011r.

                       10

                    100

                 40

                    60

 

Ilość osób, które rozpoczęły udział
w projekcie

Ilość osób, które przerwały udział
w projekcie

Ilość osób, które zakończyły udział
w projekcie

Ilość osób, które kontynuują udział
w projekcie

K

M

K

M

K

M

K

M

         8

         2

         -

          -

         2

          -

         6

          2

 

Opis realizacji zajęć:

1. Zajęcia prowadzone zgodnie z programem  napisanym przez Jadwigę Janocik, zatwierdzonym w dniu17 grudnia 2009roku przez Wiesławę Knawę, dostosowanym do potrzeb, aspiracji ,możliwości BO.

2.      Przebieg :

                Zrealizowano 40 godzin zajęć w wymiarze 2 tygodniowo zgodnie z przyjętym szczegółowym  harmonogramem. Na pracę koła złożyło się szereg zadań np. organizowanie i porządkowanie   warsztatu koła, wykonywanie dekoracji  szkoły na imprezy i tematycznie związanej z porami roku / papieroplastyka, kwiaty z bibuły, wykonywanie plansz/,udział w konkursach plastycznych, wykonanie wystawy " Kościuszko w oczach artystów-malarzy”, warsztaty artystyczne w pracowni malarsko-ceramicznej „Ulepianka" , tworzenie albumu dokumentującego działalność koła i wiele innych, dających możliwości twórczego rozwoju BO, którzy chętnie uczestniczyli w zajęciach. Stosowano ciekawe, nowatorskie techniki  dające każdemu możliwość wykazania się umiejętnościami lub ich nabycia. Ewaluacja bieżąca dokonana w formie ankiety, potwierdza trafność programu z propozycją zmiany jedynie częstotliwości i czasu trwania zajęć.

3.       Efekty:

Wszyscy BO aktywnie uczestniczyli w zajęciach. Wykonane dekoracje dodawały szkole uroku . W konkursach plastycznych organizowanych przez gminne Centrum Kultury przyznano nam wiele nagród za zajmowane czołowe miejsca lub wyróżnienia .Inni uczniowie szkoły wyrażają chęć  należenia do koła po przerwie wakacyjnej.

4.     Wnioski dotyczące dalszego prowadzenia zajęć:

                         - kontynuować program według przyjętego i zaakceptowanego  przez  BO  planu,   

- dostosować  czas trwania i częstotliwość zajęć do propozycji uczestników – 4 godz. co dwa tygodnie.

 

W albumie fotograficznym strony szkoły można zobaczyć zdjęcia dokumentujące pracę koła.

                                                                                                                              

 

   Po wakacyjnej przerwie

    Zajęcia wznowiliśmy 2 X 2010r. w nieco zmienionym składzie, ale nadal jest  10 uczestników / 5 z klasy V i 5 z klasy VI/.

    Przez dwa miesiące / październik i listopad/ wykonywaliśmy szopkę krakowską.  Było to zadanie bardzo ambitne, pracochłonne , ale udało nam się zdążyć na konkurs do Krakowa.  W dniu 2 XII pod pomnikiem Adama Mickiewicza  zarejestrowaliśmy nasze dzieło,a w samo południe 110 szopek, w tym i nasza, przeniesione zostały do Muzeum Historycznego , gdzie do późnych godzin wieczornych komisja konkursowa  je oceniała i wybierała najlepsze.

  Cieszymy się bardzo ! Nasza Szopka została nagrodzona!

5 XII  na wspaniałej uroczystości w Muzeum Historycznym otrzymaliśmy dyplom i nagrodę, a naszą szopkę można będzie przez dwa miesiące oglądać na muzealnej wystawie w Pałacu Krzysztofory w Krakowie.

 Taki sukces to zachęta do dalszej twórczej  pracy na zajęciach koła .

 

zdjęcia znajdują się w albumie fotograficznym szkoły w zakładce "Konkurs szopek"   

 

 

Analiza zajęć

od października 2010r. do lutego 2011r.

  Zajęcia odbywały się zgodnie z założonym planem. 16 godzin poświęcono na wykonanie szopki na Konkurs Szopek Krakowskich. Uczestnicy koła/10/ z wielkim zaangażowaniem projektowali, wykonywali konstrukcję i elementy szopki, mającej ponad metr wysokości. Oprócz praktycznych umiejętności plastycznych poszerzyli także wiedzę z zakresu architektury krakowskich zabytków. Efektem dodatkowym wielogodzinnej pracy było uzyskanie nagrody w konkursie i zaprezentowanie szopki na wystawie w Muzeum Historycznym w Krakowie.

   Pozostałe zajęcia /także 16 godz./ to wykonywanie: dekoracji świątecznej i karnawałowej szkoły, strojów na pokaz przebierańców, prac plastycznych na konkurs Komendy Głównej Straży Pożarnej, uzupełnień albumu koła oraz poznawanie dzieł wybitnych twórców. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w czerwcu.

 

Wnioski do dalszej pracy:

- kontynuować realizację programu wg planu,

- dokumentować na bieżąco pracę koła na stronie internetowej szkoły.

                                                                                                                                                       prowadząca zajęcia: Jadwiga Janocik

 

Sprawozdanie z realizacji dodatkowych zajęć pozalekcyjnych rozwijających kompetencje kluczowe artystyczne: koło plastyczne w klasach IV – VI, prowadzonych przez Jadwigę Janocik

w Szkole Podstawowej w Zarzycach Wielkich

za okres od 04.01.2010r. do 30.06.2011r.

w ramach Projektu „Od bariery po sukces” w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie  9.1.2. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez Gminę Kalwaria Zebrzydowska.

        I.    Ilość zaplanowanych godzin zajęć: 100

II.   Ilość zrealizowanych godzin zajęć:  100

III.  Ilość BO którzy ukończyli projekt:

 

Czerwiec 2010

Październik 2010

Czerwiec 2011

Razem

dziewczęta

            2

        ---

           8

      10

chłopcy

            ---

        ---

           2

        2

                                                              Razem

      12

      IV. Rezygnacja z zajęć:

Imię i nazwisko

Data rezygnacji

Powód rezygnacji

Tomasz Kruźlak

 23.09.2010r.

Decyzja nr 4/09/2010

      V. Realizacja zamierzonych celów:

    Nadrzędnym celem było umożliwienie uczniom rozwijania uzdolnień kierunkowych w zakresie kompetencji kluczowych artystycznych, co zostało w pełni zrealizowane w czasie 100 godzin zajęć koła plastycznego. Uczestnicy  rozwijali twórcze postawy, wrażliwość ogólną i plastyczną, zainteresowania oraz zamiłowania artystyczne. Nabyli podstawowe umiejętności plastyczne, poznali typowe i nietypowe techniki, nauczyli się planowania pracy, stosowania właściwych materiałów i narzędzi, eksponowania swoich dzieł. Zdobyli wiedzę teoretyczną z zakresu sztuk plastycznych. Dbali o estetykę własnego wyglądu i otoczenia. Wyzwalali własną inicjatywę i pomysłowość. Zajęcia i wykonywane prace wpływały pozytywnie na kulturę uczniów i atmosferę szkolną. Nagrody zdobyte w konkursach gminnych i w Konkursie Szopek Krakowskich potwierdzają dodatkowo efektywną realizację założonych celów.

     VI. Ewaluacja:

  Każdy uczęszczający na zajęcia koła miał prawo do własnej twórczej inwencji. Oceniane było zaangażowanie w podejmowane działania, w myśl przyjętej na pierwszych zajęciach zasadzie: Nie wszyscy możemy wszystko, ale każdy może próbować. Wysoka frekwencja i sprzyjająca twórczej aktywności dobra atmosfera panująca w kole, mimo iż zajęcia odbywały się w soboty, są  najlepszą formą diagnozy, potwierdzającej pozytywnie sens takiego spędzania czasu przez dzieci. Efektywność pracy koła podniosły także nagrody uzyskiwane w plastycznych konkursach na szczeblu gminy oraz udział i otrzymanie nagrody w Konkursie Szopek Krakowskich, organizowanym przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa. Wystawy najciekawszych prac, dekoracje okazjonalne szkoły cieszyły się dużym uznaniem środowiska lokalnego. Album fotograficzny dokumentujący w nietypowy sposób w formie kolażu działania uczestników koła jest swoistą diagnozą końcową programu, a analiza ankiet ewaluacyjnych wykazała pozytywną ocenę zajęć.

   VII. Rezultaty, efekty, osiągnięcia:

        Uczestnicy zajęć ukończyli projekt, osiągając zamierzone cele w poczuciu dobrze wykorzystanego czasu i swoich możliwości. Nagroda Muzeum Historycznego za najładniejszą szopkę krakowską w kategorii szkół podstawowych oraz uzyskanie czołowych miejsc w konkursach plastycznych w gminie to wspaniałe udokumentowane  osiągnięcia BO. Szkoła dzięki dekoracjom wykonanym na zajęciach koła uzyskiwała niebanalny, budzący powszechne uznanie, wygląd. Cieszącym  efektem zajęć jest też chęć startowania w następnych konkursach, w tym i szopek krakowskich, chociaż takie przedsięwzięcia wymagają ogromnego wkładu pracy i środków.

                                                                                                                                  pedagog  prowadzący:

                                                                                                                                       Jadwiga Janocik

 

Galeria zdjęć z koła plastycznego znajduje się w albumie fotograficznym /koło plastyczne, szopki krakowskie/.