Nawigacja

MOŻESZ WIĘCEJ- rekrutacja | Wyniki rekrutacji "Możesz więcej" | Harmonogram zajęć "Możesz więcej" | Harmonogram zajęć w ramach projektu "Możesz więcej" | "Możesz więcej" Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym z ryzyka dysleksji | "Możesz więcej"  Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych | "Możesz więcej" Zajęcia dla dzieci z zaburzeniami mowy | "Możesz więcej" Zajęcia rozwijające poprzez szachy zainteresowania matematyczno-przyrodnicze | "Możesz więcej" Zajęcia rozwijające zainteresowaniaartystyczne | "Możesz więcej" Zajęcia z psychologiem | "Możesz więcej" Zajęcia z pedagogiem | "Możesz więcej" - Sprawozdanie końcowe | Nagłówek - "Od Bariery po sukces" | HARMONOGRAM ZAJĘĆ  "Od Bariery po sukces" | Aneks do harmonogramu zajęć - "Od Bariery po sukcesy" | Aneks nr 2 do harmonogramu - od 12.04.2010 - "Od Bariery po sukces" | HARMONOGRAM ZAJĘĆ  "Od Bariery po sukces"–aktualny od 3 stycznia do 1 kwietnia 2011 | "Od Bariery po sukces" Zajęcia wyrównawcze w klasach I-III- prowadząca Beata Z. | "Od Bariery po sukces" Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze w kl. I-III- prowadząca Marta Ż | "Od Bariery po sukces" Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego w klasach IV-VI: ortograffiti | "Od Bariery po sukces" Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki | "Od Bariery po sukces" Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne rozwijające kompetencje kluczowe artystyczne: koło plastyczne w klasach IV-VI | "Od Bariery po sukces" Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne rozwijające - koło języka angielskiego | "Od Bariery po sukces" Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne rozwijające- koło muzyczne | "Od Bariery po sukces" Zajęcia psychologiczno-pedagogiczne | "Od Bariery po sukces" Sprawozdanie końcowe

Możesz więcej

"Możesz więcej" Zajęcia dla dzieci z zaburzeniami mowy

 

 

LISTA UCZNIÓW I UCZENNIC

ZAKWALIFIKOWANYCH / REZERWOWYCH*

DO PROJEKTU:

Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych  w Gminie Kalwaria Zebrzydowska p.n. „Możesz więcej”

 

                       W Szkole Podstawowej w Zarzycach Wielkich

 

Rodzaj formy wsparcia : zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy

 

 

Grupa I

 

 

L .p.

Imię i nazwisko

PESEL

 

Klasa

 

1.

 

Daniel Gibas

 

I

2.

 

Adam Leńczowski

 

I

3.

 

Damian Woźniczka

 

I

  

Grupa II

 

 

 

L .p.

Imię i nazwisko

PESEL

 

Klasa

 

1.

Mikołaj Flejtuch

 

 

III

4.

 

Aleksandra Maślanka

 

II

5.

 

Damian Sekuła

 

II

 

  

Sprawozdanie końcowe z realizacji zajęć

 

logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy   

 

 

prowadzonych przez Martę Paletko w  Szkole Podstawowej w Zarzycach Wielkich w okresie:

9.11.2012 – 13.06.2013r.

 

 

w ramach  projektu  „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych pod nazwą Możesz więcej” realizowanego przez Gminę Kalwaria Zebrzydowska, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia  i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i  zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych  świadczonych w  systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w  jakości usług edukacyjnych.

 

 1. Ilość zrealizowanych godzin zajęć 120;
 2. Ilość uczestników zajęć, w tym:                                                                                                                            
 1. Ilość uczestników zajęć rozpoczynających projekt 6, w tym 5 chłopców i 1 dziewczynka,
 2. Ilość uczestników zajęć, którzy ukończyli projekt 6, w tym 5 chłopców i 1 dziewczynka,
 3. Ilość uczestników zajęć, którzy zrezygnowali z projektu 0, w tym 0. chłopców i 0 dziewczynek;

 

 1. Realizacja zamierzonych celów:

 

                  Przed rozpoczęciem zajęć uczniowie zostali poddani diagnozie logopedycznej, zaobserwowane zaburzenia zostały zapisane w KARTACH BADANIA MOWY, dodatkowo poproszono rodziców oraz wychowawców o uzupełnienie OPINII O UCZNIU (WYWIAD LOGOPEDYCZNY).

 

                  Uczniowie brali udział w serii ćwiczeń: oddechowych, głosowych, słuchowych, artykulacyjnych, leksykalnych, gramatycznych. Przeprowadzono:

 ćwiczenia przygotowujące artykulatory do wywołania zaburzonych głosek:

- ćwiczenia oddechowe;

- ćwiczenia narządów artykulacyjnych;

-  ćwiczenia głosowe,

ćwiczenia właściwe z zakresu korekcji wad wymowy:

- wywołanie głoski w izolacji;

 - utrwalenie głoski w sylabach, wyrazach, zdaniach, wierszach, wyliczankach.

Automatyzacja poprawnej wymowy w mowie spontanicznej.

 

            U Daniela Gibasa stwierdzono seplenienie boczne, niewłaściwą realizację głosek przedniojęzykowo-dziąsłowych, w trakcie ćwiczeń udało się uzyskać lepszą pionizację języka, czucie języka i jego linii środkowej, rozpoczęto proces wytwarzania prawidłowych wzorców słuchowo-ruchowych, uzyskano prawidłową realizację głosek przedniojęzykowo-dziąsłowych. Wychowawczyni Daniela zauważyła poprawę: pod względem płynności mowy, chęci oraz świadomości wypowiadania się, poszerzenia zasobu słownikowego dziecka, lepszej artykulacji głosek, lepszych umiejętności komunikacji z otoczeniem. Mama dziecka także zauważyła poprawę po serii zajęć logopedycznych.

 

            Adam Leńczowski ze względu na znacznie skrócone wędzidełko podjęzykowe realizował nieprawidłowo głoski przedniojęzykowo-dziąsłowe, podczas terapii logopedycznej, udało się wypracować prawidłową realizację głosek przedniojęzykowo-dziąsłowych. Wychowawczyni Adasia zauważyła poprawę: pod względem płynności mowy, chęci oraz świadomości wypowiadania się, poszerzenia zasobu słownikowego dziecka, lepszej artykulacji głosek „sz”, „rz”, „cz”, „dż”, „r”, lepszych umiejętności komunikacji z otoczeniem. Mama dziecka także potwierdziła poprawę pod względem zarówno komunikacyjnym, jak i artykulacyjnym.

 

            U Damiana Woźniczki zdiagnozowano mowę bezdźwięczną. Chłopiec realizował nieprawidłowo wszystkie głoski dźwięczne: b, d, g, w, z, ź, ż, l, r, dz, dź, dż, ponadto głoskę k (kappacyzm). W toku ćwiczeń wypracowano prawidłową realizację głosek f,v, k, g, z, ź, ż. U Damiana wskazana dalsza intensywna terapia logopedyczna.  Wychowawczyni zauważyła poprawę: pod względem płynności mowy, chęci wypowiadania się, poszerzenia zasobu słownikowego dziecka, lepszej artykulacji głosek, lepszych umiejętności komunikacji z otoczeniem. Nie zauważyła poprawy pod względem: świadomości wypowiadania się. Mama dziecka także zauważyła poprawę wymowy Adama.

 

             Damian Sekuła realizował przedniojęzykowo-zębowo głoskę „dż’, a także nie wymawiał głoski „r”, bądź zastępował ją głoską „l”. W ramach terapii logopedycznej skorygowano nieprawidłową wymowę głoski „dż”, wywołano i utrwalono głoskę „r”.

Wychowawczyni zauważyła poprawę: pod względem płynności mowy, chęci oraz świadomości wypowiadania się, poszerzenia zasobu słownikowego dziecka, lepszej artykulacji głosek (grupy spółgłoskowe, głoska „r”), lepszych umiejętności komunikacji z otoczeniem. W mama Damiana nie zauważyła, iż dziecko mówi lepiej, kontroluje swoją mowę, ale zauważyła pojawienie się głoski „r” w wypowiedziach chłopca. 

 

            Aleksandra Maślanka realizowała głoski przedniojęzykowo-zębowe międzyzębowo. Aleksandrze udało się wypracować prawidłową realizację głosek przedniojęzykowo-zębowych, nauczyła się kontrolować pracę języka, samodzielnie korygować, minimalne już, uchybienia. Wychowawczyni dziewczynki zauważyła poprawę: pod względem płynności mowy, chęci oraz świadomości wypowiadania się, poszerzenia zasobu słownikowego dziecka, lepszej artykulacji głosek „s”, „z”, „c”, „dz”, lepszych umiejętności komunikacji z otoczeniem. Podobnie mama dziecka, wskazała znaczną poprawę wymowy Aleksandry.

 

            Mikołaj Flejtuch realizował nieprawidłowo głoski przedniojęzykowo-dziąsłowe (zastępował je głoskami środkowojęzykowymi). W trakcie zajęć logopedycznych wytworzono prawidłowe wzorce artykulacyjne głosek realizowanych nienormatywnie. Wychowawczyni Mikołaja zauważyła poprawę: pod względem płynności mowy, świadomości wypowiadania się, poszerzenia zasobu słownikowego dziecka, lepszej artykulacji głosek „sz”, „rz”, „cz”, „dż”, „r”, lepszych umiejętności komunikacji z otoczeniem. Nie potrafiła wskazać czy nastąpiła poprawa chęci wypowiadania się.

 

Podsumowując:

 • u czwórki dzieci zakończono terapię mowy (66% uczestników);
 • u dwójki dzieci wskazana dalsza terapia mowy (34% uczestników);

 

U wszystkich uczniów osiągnięto:

Wykształcenie postawy komunikacyjnej.

Usprawnienie motoryki i koordynacji artykulatorów.

Utrwalenie poprawnego wzorca artykulacyjnego.

Usprawnienie funkcji mających wpływa na rozwój mowy (percepcji słuchowej, wzrokowej, myślowej, myślenia, pamięci, koncentracji).

Poprawa wyrazistości mowy uczniów objętych logoterapią.

Usunięcie/ zainicjowanie procesu usuwania wadliwej artykulacji.

Zwiększenie efektywności komunikacji językowej (strona fonetyczna, gramatyczna oraz leksykalna).

 

- Na zajęciach logopedycznych stosowano zasadę równości płci; pomoce, ćwiczenia dostosowane były do uczestników pod względem płci;  

 

- frekwencja uczestników:

gr. I:

Daniel Gibas - 88%

Adam Leńczowski – 85%

Damian Woźniczka – 85%

 

gr. II:

Mikołaj Flejtuch – 95%

Aleksandra Maślanka – 96%

Damian Sekuła – 98%;

 

- wykorzystywano w trakcie  realizacji zajęć pomoce dydaktyczne (zakupione w ramach projektu „Możesz więcej”):

 

„Kwestionariusz badania mowy” (G. Billewicz, B. Zioło);

„Słyszę, widzę i wymawiam. Ćwiczenia kinestezji artykulacyjnej”;

„Karty do ćwiczeń motoryki narządów artykulacyjnych”;

„Kocham mówić: Historyjki obrazkowe z tekstami”;

„Kocham czytać”;

UniLOGO1 przewodnik + teczka z materiałami;

„Trudne litery”;

„Rysowane wierszyki i zagadki”;

PWN „EDUTERAPEUTICA LOGOPEDIA”;

„Chrząszcz z Żyrzyna”;

- turbino oraz dmuchajki.

 

 

Wiadomości

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Zarzycach Wielkich
  Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Zarzycach Wielkich,
  Zarzyce Wielkie 56 ,
  34-142 Leńcze
 • 033/876-87-12

Galeria zdjęć