Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Zarzycach Wielkich

Strona główna
MOŻESZ WIĘCEJ- rekrutacja Harmonogram zajęć w ramach projektu Możesz więcej Nagłówek HARMONOGRAM ZAJĘĆ Aneks do harmonogramu zajęć Aneks nr 2 do harmonogramu - od 12.04.2010 HARMONOGRAM ZAJĘĆ –aktualny od 3 stycznia do 1 kwietnia 2011 Zajęcia wyrównawcze w klasach I-III- prowadząca Beata Z. Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze w kl. I-III- prowadząca Marta Ż Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego w klasach IV-VI: ortograffiti Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne rozwijające kompetencje kluczowe artystyczne: koło plastyczne w klasach IV-VI Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne rozwijające - koło języka angielskiego Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne rozwijające- koło muzyczne Zajęcia psychologiczno-pedagogiczne Sprawozdanie końcowe Harmonogram zajęć "Możesz więcej" Wyniki rekrutacji "Możesz więcej" Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym z ryzyka dysleksji Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych Zajęcia dla dzieci z zaburzeniami mowy Zajęcia rozwijające poprzez szachy zainteresowania matematyczno-przyrodnicze Zajęcia rozwijające zainteresowaniaartystyczne Zajęcia z psychologiem Zajęcia z pedagogiem

Możesz więcej

Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze w kl. I-III- prowadząca Marta Ż

 

Sprawozdanie z realizacji zajęć wyrównawczych w klasach I-III prowadzonych przez Martę Żak

w Szkole Podstawowej w Zarzycach Wielkich

za okres od stycznia do czerwca 2010 r.

w ramach Projektu „Od bariery po sukces” w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych
 i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie  9.1.2. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez Gminę Kalwaria Zebrzydowska.

I.                     Liczba uczestników:3

II.                   Opis realizacji zajęć:

1.        Zajęcia prowadzone zgodnie z programem  napisanym  przez Martę Żak

                    zatwierdzonym w dniu 17.12.2009 r. przez Wiesławę Knawę dostosowany do

                               potrzeb, aspiracji ,możliwości BO

2.        Przebieg

W klasie I szczególny nacisk położono na usprawnianie techniki czytania i pisania, a także rozwijanie umiejętności wypowiadania się dzieci. Istotnym elementem było także motywowanie dzieci do pracy. Na zajęciach stosowane były metody aktywizujące, dostosowane do indywidualnych możliwości dzieci oraz przygotowywane materiały i środki dydaktyczne. Na każde zajęcia opracowane były karty pracy, a dla relaksu dzieci kolorowały obrazki lub grały w gry dydaktyczne.

Przykładowe scenariusze  zajęć i karty pracy znajdują się w dokumentacji.

III.                     Efekty

Efektem pracy na zajęciach wyrównawczych jest zdecydowana poprawa techniki czytania, a także rozumienia tekstu czytanego przez dzieci. Zdecydowaną poprawę zauważa się także w technice pisania.

IV.                 Wnioski dotyczące dalszego prowadzenia zajęć.

Występują wśród dzieci problemy z pisaniem zgodnym z zasadami ortografii, a także z samodzielnym budowaniem i zapisywaniem zdań.  Należy także w dalszym ciągu pracować nad usprawnianiem techniki czytania, a szczególnie  czytania ze zrozumieniem. Duży nacisk należy kłaść na rozwijanie mowy dzieci, budowanie zdań dłuższych, zawierających więcej informacji.

 

 

 

Informacje dotyczą zadania nr 2

Sprawozdanie z realizacji zajęć dydaktyczno – wyrównawczych w klasach I - III

prowadzonych przez Martę Żak

w Szkole Podstawowej w Zarzycach Wielkich

za okres od 04.01.2010r. do 30.06.2011r.

 

w ramach Projektu „Od bariery po sukces” w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych
 i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie  9.1.2. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez Gminę Kalwaria Zebrzydowska.

 

  1.  Ilość zaplanowanych godzin zajęć 100 godzin
  2. Ilość zrealizowanych godzin zajęć  100 godzin
  3. Ilość BO którzy ukończyli projekt:

 

 

Czerwiec 2010

Październik 2010

Czerwiec 2011

Razem

dziewczęta

---------------------

------------------

       0

       0

chłopcy

---------------------

------------------

       5

       5

                                                              Razem

       5

 

  1.  Rezygnacja z zajęć

 

Imię i nazwisko

Data rezygnacji

Powód rezygnacji

 

 

 

NIE DOTYCZY

NIE DOTYCZY

NIE DOTYCZY

 

 

 

 

  1.  Realizacja zamierzonych celów:

 

Głównym celem programu było zmniejszenie skali niepowodzeń szkolnych w zakresie czytania, pisania i ortografii uczniów w klasach I – III. Cel został osiągnięty.

Uczniowie osiągnęli lepsze wyniki w nauce.

Celem programu było również eliminowanie braków u uczniów oraz powtarzanie i utrwalanie wiadomości. Wszyscy uczniowie objęci programem poczynili znaczne postępy w nauce, przez co uważa się, że cel został zrealizowany.

 

 

 

  1. Ewaluacja.  

 

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze w klasach I – III prowadzone były od 04.01.2010 roku do 10.06.2011 roku. W tym czasie przeprowadzona była diagnoza wstępna, diagnoza bieżąca i diagnoza końcowa w czerwcu 2011 roku. Ponadto prowadzone były obserwacje postępów beneficjentów, kontrola wykonanych zadań i ćwiczeń, ich analiza i poprawa ewentualnych błędów. Dokonywana była analiza osiągnięć uczniów, a metody pracy dostosowane do ich potrzeb i możliwości.

 

 

 

Przeprowadzona została ankieta wśród uczestników zajęć, która wykazała, że:

 

 

80% uczestników uważa, że zajęcia były ciekawe

80% uczestników chętnie uczestniczyło w zajęciach

100% uczestników uważa, że zajęcia pomogły im osiągnąć sukces.

 

 

  1. Rezultaty, efekty, osiągnięcia.

 

Wszyscy uczniowie, którzy brali udział w zajęciach dydaktyczno – wyrównawczych opanowali technikę czytania, czytania ze zrozumieniem oraz czytania z podziałem na role. Widoczna jest też poprawa w zakresie pisania, uzupełniania zdań wyrazami w odpowiedniej formie, budowania zdań, a także w ortografii. Dzięki zajęciom odbywającym się w ramach programu, uczniowie osiągnęli lepsze wyniki w nauce, pracują samodzielnie. Potrafią radzić sobie ze stresem, są bardziej pewni siebie i samodzielni.

 

 

prowadząca Marta Żak nauczyciel kształcenia zintegrowanego