Nawigacja

MOŻESZ WIĘCEJ- rekrutacja | Wyniki rekrutacji "Możesz więcej" | Harmonogram zajęć "Możesz więcej" | Harmonogram zajęć w ramach projektu "Możesz więcej" | "Możesz więcej" Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym z ryzyka dysleksji | "Możesz więcej"  Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych | "Możesz więcej" Zajęcia dla dzieci z zaburzeniami mowy | "Możesz więcej" Zajęcia rozwijające poprzez szachy zainteresowania matematyczno-przyrodnicze | "Możesz więcej" Zajęcia rozwijające zainteresowaniaartystyczne | "Możesz więcej" Zajęcia z psychologiem | "Możesz więcej" Zajęcia z pedagogiem | "Możesz więcej" - Sprawozdanie końcowe | Nagłówek - "Od Bariery po sukces" | HARMONOGRAM ZAJĘĆ  "Od Bariery po sukces" | Aneks do harmonogramu zajęć - "Od Bariery po sukcesy" | Aneks nr 2 do harmonogramu - od 12.04.2010 - "Od Bariery po sukces" | HARMONOGRAM ZAJĘĆ  "Od Bariery po sukces"–aktualny od 3 stycznia do 1 kwietnia 2011 | "Od Bariery po sukces" Zajęcia wyrównawcze w klasach I-III- prowadząca Beata Z. | "Od Bariery po sukces" Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze w kl. I-III- prowadząca Marta Ż | "Od Bariery po sukces" Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego w klasach IV-VI: ortograffiti | "Od Bariery po sukces" Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki | "Od Bariery po sukces" Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne rozwijające kompetencje kluczowe artystyczne: koło plastyczne w klasach IV-VI | "Od Bariery po sukces" Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne rozwijające - koło języka angielskiego | "Od Bariery po sukces" Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne rozwijające- koło muzyczne | "Od Bariery po sukces" Zajęcia psychologiczno-pedagogiczne | "Od Bariery po sukces" Sprawozdanie końcowe

Możesz więcej

"Możesz więcej" Zajęcia rozwijające zainteresowaniaartystyczne

 

LISTA UCZNIÓW I UCZENNIC

ZAKWALIFIKOWANYCH / REZERWOWYCH*

DO PROJEKTU:

Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych  w Gminie Kalwaria Zebrzydowska p.n. „Możesz więcej”

 

                       W Szkole Podstawowej w Zarzycach Wielkich

 

Rodzaj formy wsparcia : Zajęcia  rozwijające zainteresowania artystyczne

Grupa I

 

 

L .p.

Imię i nazwisko

PESEL

 

Klasa

 

1.

 

Emilia Kolasa

 

III

2.

Aleksandra Wider

 

III

 

3.

Nikodem Radwan

 

 

III

4.

 

Adrian Sekuła

 

III

  

Grupa II

 

 

L .p.

Imię i nazwisko

PESEL

 

Klasa

 

1.

 

Arkadiusz Brożek

 

II

2.

Aleksandra Maślanka

 

II

 

3.

Nina Piotrowska

 

II

 

4.

 

Damian Sekuła

 

II

  

Sprawozdanie końcowe z realizacji zajęć

 

Zajęcia  rozwijające zainteresowania artystyczne uczniów kl.I-III

(pełna nazwa zajęć z umowy zlecenia)

 

prowadzonych przez Dorotę Skołyszewską

 

w  Szkole Podstawowej w Zarzycach Wielkich      w okresie  od 31 .05.2013 roku                                 do 15 .06.2013 roku

 

w ramach  projektu  „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych pod nazwą Możesz więcej” realizowanego przez Gminę Kalwaria Zebrzydowska, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia  i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i  zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych  świadczonych w  systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w  jakości usług edukacyjnych.

 

 1. Ilość zrealizowanych godzin zajęć 64;
 2. Ilość uczestników zajęć, w tym:                                                                                                                           
 1. Ilość uczestników zajęć rozpoczynających projekt 8, w tym 4 chłopców                                          i  4 dziewczynki Ilość uczestników zajęć, którzy ukończyli projekt 8 , w tym 4 chłopców                                     i 4 dziewczynki,
 2. Ilość uczestników zajęć, którzy zrezygnowali z projektu 0 , w tym  0 chłopców                  i 0 dziewczynek 

 

3.Realizacja zamierzonych celów

 Kierowanie kształceniem artystycznym dzieci polegało na obserwacji zapowiadającego się talentu czy zdolności, na analizie jakości prac, zainteresowań artystycznych oraz sprawdzaniu oryginalności pomysłów i kreatywności rozwiązań plastycznych. Podczas zajęć w lutym przeprowadzono diagnozę wstępną. Polegała na wypełnieniu ankiety dotyczącej zainteresowań artystycznych. Po analizie wyników ankiety stwierdzono, że aż 100% badanych  dzieci pragnie w ramach zajęć poznać nowe techniki plastyczne ( między innymi malowanie na szkle, rozwijać swoje zainteresowania, wykonywać dekoracje do przedstawienia i zrobić własnoręczne prezenty dla bliskich.  87% diagnozowanych lubi wykonywać prace plastyczne, chętnie śpiewa i tańczy i chciałoby zorganizować występ dla innych. Jednak tylko 50% badanych wykazało zainteresowania teatralne.                                     Pytanie numer 7 z ankiety diagnostycznej. Prowadząca obserwowała zakwalifikowanych na zajęcia pod względem rozwoju ich zaangażowania, sprawności obserwacji, pamięci wzrokowej, zdolności koordynacji oka i ręki, ogólnych zdolności manualnych, sprawności technicznych, wyobraźni  i wrażliwości emocjonalnej.

Po zapoznaniu się  z możliwościami dzieci, ich zainteresowaniami i oczekiwaniami dotyczącymi wprowadzanymi zajęciami rozwijającymi zainteresowania artystyczne stworzony został program i szczegółowy harmonogram zajęć. W każdej grupie była taka sama liczba dziewczynek i chłopców uczestniczących zajęciach. Stosowano zatem zasadę równości płci. Wszyscy bardzo chętnie uczestniczyli w zajęciach rozwijających zainteresowania  artystyczne. Odnotowano tylko kilka nieobecności  uczniów (spowodowanych chorobą), które zostały przez rodziców usprawiedliwione.                                   Frekwencja grupy I wyniosła 98,3 %, natomiast grupy II -   96,7%.

Z ankiety ewaluacyjnej, przeprowadzonej w czerwcu wynika, że zostały rozwinięte zainteresowania artystyczne uczniów. Przede wszystkim rozbudzono zainteresowania teatrem. Aż 100%  badanych było zadowolonych z premiery bajki pt. „Królewna Śnieżka”. Dzieci cieszyły się, że sprawiły radość młodszym kolegom z przedszkola przed ,którymi wystąpiły. Bardzo ważny był dla nich również występ dla najbliższych na Festynie Rodzinnym.                            Z ankiety ewaluacyjnej wynika również, że 90% uczestników uznało, że podczas zajęć artystycznych rozwinęło swoje zdolności.

              Pomoce i materiały plastyczne zakupione w ramach projektu „Możesz więcej” systematycznie wykorzystywano w trakcie realizacji zajęć. To dzięki nim uczniowie mogli malować farbami witrażowymi na szkle, czy zrobić urocze upominki  dla swoich mam z drewnianych kwiatuszków, które własnoręcznie zdobiły koralikami klejąc pistoletem na gorąco. Wiele materiałów plastycznych (kolorowe kartony, tektury, kleje) zostało wykorzystanych do wykonania dekoracji do przedstawienia. Zakupione dziurkacz natomiast pomogły ozdobić piękne zaproszenie dla przedszkolaków na premierę bajki. Bogactwo materiałów papierniczych ( między innymi druciki kreatywne, pompony, oczka) bardzo uatrakcyjniły prowadzone zajęcia i wpływały na rozwój inwencji twórczych dzieci. Po każdych zajęciach można było podziwiać oryginalne prace uczestników zajęć artystycznych,                                        a klasa w której były prowadzone zajęcia stawała się coraz bardziej kolorowa i pełna dzieł małych artystów.

4.Dodatkowe osiągnięte rezultaty, efekty

             Efektem pracy dzieci uczestniczących w zajęciach rozwijających zainteresowania artystyczne uczniów była prezentacja zdobytych umiejętności i wiadomości w formie przedstawienia bajki pt. „Królewna Śnieżka”, które odbyło się na Festynie Rodzinnym zorganizowanym przy Szkole Podstawowej w Zarzycach Wielkich  15 czerwca 2013 roku. Nieco wcześniej-  3 czerwca 2013 roku  uczestnicy zajęć wystawili swoją sztukę z okazji               Dnia Dziecka w Przedszkolu w Podolanach. Dokumentacja fotograficzna z tych przedstawień została umieszczona na stronie internetowej szkoły. Dzięki realizacji projektu uczniowie uzdolnieni artystycznie ze Szkoły Podstawowej  w Zarzycach Wielkich mieli ułatwiony dostęp do usług edukacyjnych oraz mogli korzystać   z wysokiej jakości oferty wspomagającej rozwój artystyczny. Dzieci, które uczestniczyły w zajęciach osiągają lepsze wyniki na zajęciach  edukacji plastycznych, muzycznych. Łatwiej wypowiadają się i realizują w małych formach teatralnych.

 

Wiadomości

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Zarzycach Wielkich
  Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Zarzycach Wielkich,
  Zarzyce Wielkie 56 ,
  34-142 Leńcze
 • 033/876-87-12

Galeria zdjęć